مصاحبه با خواهر می می Ein Interview mit Sister MIMI

سلام! من میریام هستم ازکشور کینیا. ۳۶ سال دارم و از ۱۹۹۷ بدینسو آلمان زندگی میکنم. سال ها پیش وقتی دختر خورد سالی بودم، همیشه از خودم سوال می کردم؛ اما تنها جوابی که همیشه می شنیدم این بود« زنان زیاد حرف نمی زنند». ازهمان آوان من اینرا درک کردم که زنان در افریقا از…

Remembering Sista Mimi

Our beloved Sista Mimi passed away in December last year. She never stopped her political activities or voicing her anger and discontent at this unfair world.  The fight goes on and she is still in our thoughts. We wanted to share some photos of her in action with everyone and the last speech we wrote together. We…